Publikationen

Dur, böyle olmaz!
Kadýn ve kýzlar için güvenlik ipuçlar Erkek şiddetine karşı korumak için

Dur, böyle olmaz!

Autorin/Autor: Dr.in Susanne Feigl

Herausgeber: Direktion Präsidium, Abteilung Präsidium, Frauenreferat

Broschüre - A5 - Format - 44 Seiten

Erschienen 2016

Die Publikation ist nicht online bestellbar. Sie können die Publikation aber kostenfrei als PDF-Dokument herunterladen.

Preis: kostenlos

Artikel zur Zeit nicht bestellbar

Beschreibung

Her beþ kadýndan biri hayatý boyunca en az bir kez erkek þiddetine maruz kalýyor. Buna karþý kendinizi nasýl koruyabileceðinize veya ne þekilde karþý koyabileceðinize dair bilgileri bu broþürden edinebilirsiniz. Hayatýn her alanýyla ilgili kiþisel güvenliðiniz konusunda ipuçlarý bulabilirsiniz. Size ayrýca bu konuyla ilgili Yukarý Avusturya'nýn sunduðu çeþitli öneriler hakkýnda da genel bir bakýþ sunar.

Halt, so nicht! - Ausgabe in deutscher Sprache